VERSLAG BEZOEK RIOOLWATERZUIVERING DEVENTER, DD. 28 JULI 2011. (131)

Donderdag 28 juli hebben we met een select groepje van Soos Kiek Uut een bezoek gebracht bij de rioolwaterzuivering, gelegen aan de Roland Holstlaan in Deventer.

Tegen tien uur in de ochtend vertrokken we vanaf het station met onze bolide naar dit zuiveringsbedrijf van het Waterschap Groot Salland.

Günther en zijn particuliere chauffeur konden goed waarnemen dat de bestemming bijna bereikt was, aangezien de heren in een open bolide zaten. De geur van het waterzuiveringsproces kwam ons wel tegemoet.

We werden ontvangen in de voorlichtingskamer door de heer Herman Bisschop. Er stond een geduldig apparaat in deze ruimte die voor ons een drankje kon produceren in de vorm van koffie/thee/cappuccino etc. Nadat iedereen een zitplaats had gevonden en een bakkie leut nuttigde, werd door Herman Bisschop het een en ander verteld.

Veel mensen denken dat bij dit zuiveringsbedrijf het rioolwater wordt gezuiverd om er drinkwater van te maken, maar dat is dus niet juist. Drinkwater wordt gewonnen door oppompen van grondwater en inname van oppervlaktewater. Daarnaast kan drinkwater ook worden verkregen door ontzilting van zeewater. In Nederland is de verdeling: 60% grondwater, 39% rivierwater (al dan niet in de duinen gezuiverd) en 1% duinwater. Vervolgens wordt het water gezuiverd en op druk gebracht voor de eindverbruikers, de druk is 30 tot 35 meterwaterkolom (300 – 350 kPa).Hier wordt het rioolwater van de gemeente Deventer zodanig gezuiverd dat het voldoet aan de milieueisen om het gezuiverde water te mogen afvoeren in de IJssel. Onlangs is in opdracht van de gemeente Deventer het effluentfilter officieel in bedrijf genomen. Het waterschap en de gemeente maakten afspraken over het realiseren van dit effluentfilter op het terrein van de rioolwaterzuivering. Met behulp hiervan wordt het afvalwater, dat op de IJssel wordt geloosd, nog beter gezuiverd. Per jaar wordt extra 19.700 kg vaste stof verwijderd. Daarnaast is het maatschappelijk gezien financieel zeer aantrekkelijk omdat de gemeente met de bouw van het filter dure investeringen aan het rioolstelsel voorkomt (zoals aanleg van bergbezinkbassins) en toch voldoet aan de lozingseisen die gelden voor het rioolwater.

Herman vertelde ons iets over de balgstuw. Sinds december 2002 wordt West-Overijssel bij Ramspol beschermd door deze unieke constructie.Door Op de 1e dinsdag van september wordt deze balgstuw getest. Gemiddeld één keer per jaar, bij een forse noordwesterstorm, biedt het water bij Ramspol tussen het Ketelmeer en het Zwarte Water een spectaculair schouwspel. Langzaam komen drie immense balgen boven water, die de woeste golven uit het IJsselmeter een halt toeroepen. De drie balgen hebben per stuk een doorsnede van 10 meter en hebben samen een lengte van 240 meter. Zodra de situatie dat vereist, worden ze geheel automatisch gesloten. Binnen een uur is de waterkering op hoogte en het achterland veilig. Ook uniek aan deze balgstuw is dat hij met lucht én water wordt gevuld en als stormvloedkering wordt gebruikt. De balgstuw bij Ramspol speelt een beslissende rol bij het beschermen van West-Overijssel tegen het wassende water van het IJsselmeer. Dat heeft te maken met de vorm die het IJsselmeer in de afgelopen decennia gekregen heeft. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk, de vorming van de polders en de bouw van de dijk Lelystad-Enkhuizen is het IJsselmeer niet alleen steeds kleiner geworden, maar heeft het ook steeds meer een trechtervorm gekregen, met het Ketelmeer als smalste punt. Bij een noordwesterstorm wordt het water opgestuwd naar het Zwartemeer en het Zwartewater, richting de stadsgrachten van Zwolle en de Sallandse Weteringen met als gevaar een overstroming van een groot deel van West-Overijssel. Dat gevaar is nu aanzienlijk verminderd.

In het rioolwater zitten veel bemestende stoffen ( stikstof en fosfaat) die er uit gehaald moeten worden. Het rioolwater bestaat o.a. uit menselijke ontlasting en urine, afvalwater en regenwater. Ongeveer 15.000 m3 per dag wordt hier vanuit de gemeente Deventer aangevoerd.Als het ook nog eens op een dag veel regent, dan komt er zo’s 50 tot 60 duizend kuub binnen. Gelukkig worden nu in nieuwbouwwijken twee leidingen aangelegd, één voor het rioolwater en één voor het regenwater, waardoor het regenwater afgevoerd kan worden in de slootjes in de woonwijk en het rioolwater naar het zuiveringsbedrijf gaat. Het zal nog wel vele decennia duren voordat al het regenwater apart wordt afgevoerd, maar het begin is er. Het is voor het water slecht als resten van medicijnen er in komen. Daarom wordt nu een experiment gedaan in Zwolle bij het Isala ziekenhuis om het afvalwater uit het ziekenhuis apart op te vangen en te verwerken.

Uiteraard kwamen heel veel vragen vanuit de groep naar Herman. Maar omdat we ook graag wat wilden zien en horen stelde Herman voor om eerst naar twee documentaires te luisteren/kijken. Een filmpje over het Waterschap Groot Salland en een filmpje over de balgstuw en daarna de rondleiding op het werkterrein.

Na het bekijken van deze films, het ruiken aan diverse potten met water, van rioolwater tot gezuiverd water en het beantwoorden van vragen door Herman zijn we naar buiten gegaan waar de temperatuur aangenaam was. Tijdens de rondgang over het terrein hebben we een indruk gekregen hoe het rioolwater wordt gezuiverd alvorens het in de IJssel wordt afgevoerd. We hebben elk onderdeel mogen bekijken/beklimmen en geroken. Om dit verslag niet pagina’s vol te schrijven met weetjes over het zuiveren van rioolwater is het wel interessant om op de link naar de dvd van het waterschap aan te klikken, waarin duidelijk het één en ander wordt uitgelegd hoe ons afvalwater, wat bij ons in huis door het doucheputje/gootsteen gaat en wat wij door het toilet spoelen en vervolgens het riool ingaat en bij de waterzuivering terecht komt. Dus hier is de link:

http://www.wgs.nl/informatie/film_over_de_taken

Op het terrein staat ook een grote silo waarin het slib wordt aangevoerd. De silo wordt verwarmd met zo’n 35 graden Celsius, waardoor er biogas ontstaat. Met dit gas wordt via motoren zo’n 65 % elektriciteit opgewekt voor gebruik op dit terrein.

Aangezien Günther veel technische vragen heeft kunnen stellen aan Herman, leest u nu enkele antwoorden op zijn vragen.

  • Welke weg gaat het rioolwater als het bij deze waterzuivering binnenkomt. We gingen eerst naar een hoog gebouw, hier wordt het afvalwater doormiddel van een vijzel omhoog gebracht, die vijzel is een spiraalvormige buis,die rond draait en door de snelheid het vuile water ongeveer 6 meter omhoog brengt. In dit gebouw wordt al het vuil wat op het water drijft doormiddel van grote roosters in de vorm van vorken uit het water gefilterd.Toen Herman Bisschop een luik opende, zodat men kon zien wat er gebeurde konden de andere van onze groep dit ook ruiken. Het begon heel erg te stinken, net als of je boven een verstopte put gaat staan.Vanuit dit gebouw stroomt het water vanzelf naar een lager gelegen bassin die uit verschillende ringen bestaat die in de vorm van een amfitheater steeds lager liggen. Aan de randen van die ringen zitten spijlen in de vorm van haaientanden, die het fijnere vuil uit het water filteren. Het water wat dan al schoon is stroomt direct de IJssel in en het achtergebleven vuil gaat naar een volgende tank, waar het vuil naar de bodem kan zinken, en het fijne vuil door bacteriën uit het water gehaald wordt. Het achtergebleven vuil op de bodem dan de tank wordt slib genoemd. Dit wordt door een draaiend schot langzaam in beweging gehouden, zodat het water wat hieruit komt weg kan stromen.

  • Toch verbaasd het me, dat er hooguit 7 mensen bij de waterzuivering in Deventer werken. Je zult denken, dat bij zo’n bedrijf met zoveel processen er een grote controle ruimte moet zijn, van waaruit alles geregeld wordt. Het tegendeel is echter waar, tegenwoordig word alles per computer geregeld, het is al zo dat wanneer er een storing op het terrein optreed, de man die storingsdienst heeft maar vanuit zijn eigen huis met zijn eigen computer hoeft in te loggen en veelal die storing zo kan oplossen, door machines op het terrein op afstand in of uit te schakelen.

  • Wat gebeurt er met het slib dat na zuivering overblijft? Door dat het slib verwarmd word, komen er gassen vrij. Dit is zoveel, dat er wel twee motoren op kunnen draaien die voor 65 % van de elektriciteit voor dit bedrijf zorgen. Het opwekken van die elektriciteit door zo’n zogenaamde elektriciteitscentrale wordt ook wel w k k genoemd. W k k: staat voor warmte kracht koppeling, dit betekend dat op het vrijgekomen gas 1 of 2 motoren draaien die energie opwekken en de warmte van die motoren wordt dan weer gebruikt voor het opwarmen van de tank met slib en de verwarming en het warme water wat in het kantoor gebouw gebruikt wordt. Ik vond het erg interessant, om die w k k eens van dichtbij te mogen zien en de warmte voelen, die van zo’n motor af komt, die staat te draaien. Er stonden wel accu’s bij die motoren, maar die waren alleen om te starten. Als er meer gas vrij komt draaien er twee motoren, komt er minder gas van het slib vrij dan draait er 1 motor en wordt de resterende energie uit het elektriciteitsnet onttrokken. Nu kwam ik er ook achter dat de elektriciteit die door die motor wordt opgewekt niet eens opgeslagen wordt maar gelijk gebruikt wordt, of anders aan het elektriciteitsnet wordt teruggegeven.

  • Wat gebeurt er met het resterende vocht uit de slib? Het resterende vocht wat in het slib overblijft gaat vervolgens naar grote centrifuges,die al het vocht eruit halen, zodat het slib als een kleiachtige stof in containers geladen wordt en door vrachtwagens kan worden afgevoerd.

Na de rondleiding hebben we binnen nog wat gedronken en werden onze vragen weer vakkundig door Herman beantwoord.Vandaag was het de eer aan Günther om het dankwoord uit te spreken aan Herman en hem het welbekende tegeltje te overhandigen.

Hoffotograaf Hans Bonthuis heeft weer de nodige plaatsjes geschoten en op de site van www.soos-kiekuut.nl te bewonderen.

Op naar ons volgende uitje in Eefde. Wie o wie zal nu de snelste tijd rijden op het befaamde grandprix?

Tot dan, uw verslaggever Carel Heerius, met dank aan Günther voor zijn aanvullende antwoorden op de technische vragen.

De gasten van vandaag zijn:

Hans/Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Ria vant Erve, Carel Heerius, Peter/Maria Hoogerdijk, Tonnie Nijssen, Piet/Margo Schwengle, Willem/Corrie de Witte en Veldwachter, Hans.

Kenmerk: Kiekuut/2011/waterzuivering.11