Sportcentrum De Scheg en Nieuwjaar receptie bij Fa. Groen 19.01.2012. (136)

Vandaag, donderdag de 19e januari gaat Soos Kiekuut het nieuwe jaar inluiden met een uitje naar Sportcentrum De Scheg in Colmschate en aanslui­tend houden wij onze Nieuwjaarsrecep­tie bij de Fa. Groen, nabij de Snippeling. Uit alle windhoeken wordt er aangereisd. Met auto’s, taxi’s, lijndienst en met de trein. Rond 11:45 staan vele Kiekuutluidjes op het perron te wachten op het stoppertje uit Apeldoorn. Onder toeziend oog van enkele NS medewerkers stap­pen we in de trein en na vertrek zijn we binnen luttele minu­ten bij ons eindpunt, Station Colmschate. Ook hier wordt er door de bemanning van de trein op gelet dat we allemaal uit­stap­pen.  Het station ligt naast het complex van De Scheg, dus we zijn snel bij de kassa van de kunstijs­baan. Hier voegen de overi­ge Kiekuutluidjes zich bij ons en we gaan via de Juryin­gang naar de Martha­zaal. Dat is de ruimte van de Deventer IJsclub. Het is 12:15 uur als Maria Dijkhuis van DIJC ons allemaal begroet. Maria heeft voor onze Soos­luid­jes vele belegde brood­jes ge­smeerd en verse kof­fie/thee gezet. De opkomst is zo groot dat er ook luidjes in de Juryka­mer plaats nemen. Na het bijkomen van de reis en klessebessen melden zich om 13:10 de 3 gidsen van De Scheg (Maurice Teppe­rink, Nico­las Takken en Agnes Heesen) om ons mee te nemen voor een rond­lei­ding. We verlaten de Jurykamer, waar de geachte juryleden zitten te werken en een mooi overzicht hebben over de 400 meter wedstrijdbaan. Onlangs is de ijsbaan helemaal overkapt. Via een trap over de 400 meter baan komen we op het middenter­rein. Hier bevindt zich het kunstijs voor Curling en de Kunst­rijders. Maar ook het IJsspeelparadijs, waar de jeugd zich kan uitleven op diverse spelapparaten. Ook educatief wordt de jeugd geprikkeld over het wel en wee op de Noord­pool. Wij komen in een speci­ale “onder­zoekloods”, dit stelt een onder­zoeks­kamp op de Noordpool voor, waar men bezig is om de smel­tende Noord­pool tegen te gaan, de kinderen kunnen daar mee helpen om opdrach­ten uit te voeren en uiteindelijk een machine weer op te starten zodat het ijs inder­daad niet gaat smelten. (audio.) Hierna weer via de trap verla­ten we de toch wel koude ijsbaan en lopen buiten­om naar de Hoofdin­gang van De Scheg, hier is het aange­naam warm. Hier zijn kantoren van De Scheg en ook hebben ze nog een etage aan de Hunneperka­de. Je ruikt al het chloor van het zwembad in de grote hal waar zich ook de Blue Ocean Bar be­vindt, de ouders kunnen hier wachten als de kinde­ren zwemles krijgen. Er zijn vele moge­lijkheden om ge­bruik te maken van het zwemwa­ter, dus zwemles, funzwemmen en ook aqua­joggen enz.. Verder gaan we naar boven waar zich de hele mooie vergaderzalen bevinden, vooral de inrich­ting is magni­fiek. We staan nog even stil bij het monument van het dramati­sche busongeluk met Scheg medewerkers op 12.02.1996. te Winterberg/Duits­land met 7 dodelijke slachtof­fers. p . Dan de kou weer in en we nemen plaats in het Schaatscafe en het is al weer half drie en beeindigen hier onze rondlei­ding. We krij­gen nog een warme kroket en Hans bedankt het drietal van De Scheg voor de gast­vrijheid. Onder­aan dit ver­slag staat nog informa­tie over De Scheg. Via de nood­uit­gang verlaten we het cafe en de TCR touringcar staat al gereed en die brengt ons nu binnen enkele minuten naar de Snippelings­dijk 50 naar de Firma Groen.

Het is bijna 15:00 uur, als de Soosleden en eigenaar Eric Rumpf bij de Kiekuut­boom staan, deze boom is geplant in 2009 (verslag 108) Kiekuut overhandigt Eric een groene bonbonnaire en we staan even stil bij deze mooie boom en verplaatsen ons daarna naar de Pub van Eric die boven zijn schitterende zaak is gelegen. We zijn met 30 gasten aanwezig en hebben Maria ook mee genomen ter ondersteuning van Rijkje bij de bar. Vervol­gens houdt Hans zijn Nieuwjaars­rede en hij vindt het fijn dat Soos Kiekuut bij sponsor Groen voor de 3e keer te gast is, Eige­naar/Direkteur Eric Rumpf heeft in november 2003 de Fa. Groen overgenomen. Aansluitend heet Eric de aanwezigen van harte welkom. De 1e nieuwjaarsborrel wordt aangeboden door de Stich­ting Vrienden van Kiekuut, en ons mannenkoor Jouke Pas­veer en Jan Davids zingen het Sooslied uit volle borst en ook de overige Soosluidjes zingen mee. Even later is het woord aan Tinie Beekman die Hans in het zonnetje zet en hem een mooi kaasplankje met nog extra waardebonnen geeft, Hans bedankt iedereen hiervoor en heeft ook nog wat in het vat voor de Hoffotograaf hans Bonthuis en Ceremoniemeester Carel Heerius, zij krijgen ieders een fles mooie rode wijn. Luister maar eens naar de geluidsfragmenten Audio. Er wordt gezellig bijgepraat door iedereen en men bewondert het kaasplankje. Het hapjesbuf­fet gesponsord door de Fa. Groen wordt geopend en zo te horen heeft iedereen wel weer zin in iets hartigs. De dames achter de bar hebben het druk met de inschenkerij. Rond de klok van zes uur wordt er afscheid genomen en de Touringcar en andere voertuigen staan gereed om onze Soosleden weer richting huis te brengen. Bij de uitgang ontvangt iedereen nog de Slecht­ziendenkrant en de flyer voor de Regionale Hulpmiddelen­beurs die binnenkort in Deventer wordt georganiseerd door Bas Baren­dregt.
Het was wederom een mooie start van het nieuwe jaar, een jaar waarin Kiekuut vele uitjes zal mogen ondernemen.
  
Lees dus  hieronder naar de informatie van De Scheg en vergeet niet onze eigen website te bekijken met geluidsfragmenten en de vele foto”s van onze Hoffoto­graaf.
 

Kijk ook een bij:
WWW.descheg.nl
WWW.GROENDEVENTER.NL
www.tcr.nl
 
De gasten van vandaag zijn: Bas Barendregt, Bart en Tinie Beekman, Hans en Gerrie Bonthuis, Gunther Bosch, Jan en Ria Davids, Maria Dijkhuis,  Ria van ’t Erve, José Grana Moreira, Yvonne de Groot, Carel Heerius, Peter en Maria Hoog­erdijk, Jan van der Horst, Ad Kapite­ijn, Geske Koopal, Ad­rie Kool, Gerard Lugtenberg, dini Lutke Wil­link, Jouke Pas­veer, Margaret M. Pauli, Hans Plant, Bart Schotman,  Piet en Margot Schwen­gle, Willem en Corrie de Witte en Hans en Rijkje Veldwach­ter.

kENMERK: (KIEKUUT/2012/De Scheg+Nieuwjaarsreceptie.12)
INFORMATIE VAN SPORTCENTRUM “DE SCHEG”

Algemeen
Sport‑ en Recreatiecentrum De Scheg is gebouwd in de periode oktober 1991 ‑ juli 1993, het centrum is in vier hoofdonderde­len op te splitsen:

‑ de gedeeltelijk overdekte 400 meter kunstijsbaan
‑ het zwemparadijs, wedstrijdbad en instructiebad
‑ sporthallen en squashbanen
‑ de 1e verdieping met Fycixs, zonnebank, restaurant en verga­derzaal

Architectuur
Het gebouw is een ontwerp van het architectenbureau Alberts & van Huut uit Amsterdam.
Dit bureau heeft voor De Scheg gekozen voor de zogenaamde ‘organische bouw’, hetgeen wil zeggen dat het gebouw de vorm krijgt van de natuur. Met andere woorden: er wordt gebouwd met golvende bewegingen en scheeflopen­de wanden, omdat in de natuur ook praktisch alles golft en beweegt en hele rechte lijnen daarin bijna niet voorkomen.
De bouw is geschiedt met zoveel mogelijk gebruikmaking van ‘eerlijke’ materia­len: hout en steen.

Informatie diverse onderdelen De Scheg

Kleine sporthallen
De kleine sporthallen hebben ieder een afmeting van 34 x 34 meter bij een vrije speelhoogte van 7 meter. Daardoor is sprake van een zogenaamde B‑hal, onder ander geschikt voor het spelen van nationale wedstrijden.
Het tapijt waarop wordt gesport is een velourstapijt. Sporten op velourstapijt maakt het noodzakelijk dat op profielloos schoeisel wordt gespeeld, hetgeen er mede toe bijdraagt dat gewrichtsblessures worden voorkomen.
De sporthallen worden gebruikt door verenigingen zoals: jud­overeniging Judoka en turnvereniging SVOD.
 
De muren van de sporthallen bestaan uit diafragmawanden, een bouwtechniek welke bij praktisch alle hoge stenen buitenwanden van het complex is toege­staan.
Diafragmawanden bestaan volledig uit steen. Het zijn 2 muren die naast elkaar worden opgetrokken en die onderling d.m.v. stenen bruggetjes met elkaar verbonden worden. Aan de voet zijn de wanden ongeveer 80 cm breed en aan de bovenzijde zo’n 40 cm.
Door een dergelijke bouwzijde toe te passen zijn geen stalen constructies nodig om muren tot zo’n 12 meter hoog te bouwen.
De Scheg is het eerste bouwwerk in Nederland waarbij het principe van diafragmawanden is toegepast. Om deze reden is door het ministerie van Economische Zaken bij de bouw een subsidie van ruim 1 miljoen gulden verleend omdat het bouwen met diafragmawanden een stimulering is voor de Nederlandse Baksteen Industrie.
Daar waar in de wanden van de sporthallen voegen tussen de stenen zijn opengelaten is dit bewust gedaan om de geluidsab­sorptie te bevorderen.

Squashbanen
De Scheg kent zes squashbanen welke voldoen aan de door de Nederlandse Sport Federatie gestelde normen.
De vloeren zijn van beukenhout en hebben een verend karakter, waardoor de gewrichten ontzien worden bij het spelen. Het luchtverversingssysteem is zodanig opgezet dat in de toch beperkte ruimtes geen zuurstoftekort ontstaat.
De squashbanen zijn het gehele jaar door geopend.
Midden tussen de zes squashbanen is en aparte omkleed‑ en doucheruimte aangelegd, speciaal voor de squashers.
De toegang naar de squashbanen en de gang langs de banen is door middel van elektronische camera’s beveiligd.
Voor personen die willen squashen en geen uitrusting hebben, bestaat de mogelijkheid rackets, schoenen en ballen bij de receptie te huren.

Pulastic sporthal
De Pulastichal, de naam waaronder de sporthal in het centrum wordt aangege­ven, is een sporthal van internationale afmetin­gen, te weten 48 x 28 meter bij een vrije speelhoogte van 9 meter.
Dat betekent dat internationale zaalsportevenementen in de hal georganiseerd kunnen worden.
De vloer is een Pulastic 2000 vloer van de firma Descol uit Deventer.
De belijning is redelijk bescheiden gehouden en hoofdzakelijk gebaseerd op het laten spelen van volleybal, zaalvoetbal, zaalhandbal en basketbal.
Voor overige zaalsporten kunnen speciale tijdelijke belijnin­gen en vloerbedekkin­gen worden aangebracht.
De hal heeft een permanente tribunecapaciteit van bijna 600 plaatsen. Deze capaciteit kan d.m.v. noodtribunes worden uitgebreid tot ruim 1100 plaatsen.
In de hal is een speciale ruimte aanwezig van waaruit de NOS sportreportages kan verzorgen.

De avonden en de weekenden is de Pulastic sporthal volledig bezet door verenigingen.
Overdag wordt de hal door scholen gebruikt in het kader van de lichamelijke opvoedingslessen.

Instructiebad
Het instructiebad is een volledig op zich zelf staande ruimte, afgesloten van het wedstrijdbad en het subtropisch bad. Het instructiebad kent derhalve een geheel eigen klimaat.
Dit is met opzet gedaan omdat in het instructiebad, naast de aanvangslessen, activiteiten worden gedaan in het kader van medisch zwemmen, waarvoor dikwijls een hogere watertemperatuur als ook omgevingstemperatuur noodzake­lijk is.
De watertemperatuur in het instructiebad kan worden opgevoerd tot 32 a 33 graden.
Het instructiebad wordt o.a. ook aquarobic uitgeoefend. Het is een snelgroeien­de ‘natte fitness’ activiteit welke voor prak­tisch een ieder geschikt is en waarvoor het niet noodzakelijk is de zwemkunst machtig te zijn.

Wedstrijdbad
Het 25 meter wedstrijdbad heeft een afmeting van 25 x 15 meter en heeft een diepte van 2,60 meter over het totale bassin.
De watertemperatuur van dit bad is 28 graden.
Het wedstrijdbad wordt op gezette tijden bij het subtropisch zwembad getrok­ken zodat de dan aanwezige recreant naast de attracties ook gewoon banen kan zwemmen.
Toch staat het wedstrijdbad voor het grootste deel ter be­schikking van doel­groepen, zoals:

‑ zwemlessen voor kinderen en ouderen
‑ seniorenzwemmen
‑ specifiek banenzwemmen
‑ diverse doelgroepactiviteieten zoals Aqua Family Fun, Aqua Zumba, etc.
‑ verenigingsgebruik (wedstrijdzwemmen, kunstzwemmen, waterpo­lo etc. )

Het wedstrijdbad voldoet aan de eisen dat er nationale en internationale zwemwedstrijden kunnen worden gehouden zoals die gelden voor 25‑ meterba­den.

Zwemparadijs
Het zwemparadijs heeft een totale wateroppervlakte van ruim 650 m2. De watertemperatuur is 29 graden.
In de bouw van het zwemparadijs is een zodanige lay‑out geko­zen dat een zogenaamde wilde hoek is gecreÙerd en een rustige hoek, gescheiden door het grote recreatiebassin. Bovendien bestaat de mogelijkheid om via de ‘sluis’ naar buiten te zwemmen om zodoende de ligweide te bereiken. Bij mooi weer kan men daar dan van de zon genieten.

De beplanting in het zwembad is een natuurlijke beplanting. Het zijn over het algemeen zuid‑ Amerikaanse planten‑ en boomsoorten die voordat ze in De Scheg zijn aangebracht, bijna een jaar in Nederland geacclimatiseerd hebben. Via een specia­le groeiverlichting wordt er voor gezorgd dat de beplanting kan groeien net als in de oorspronkelijke natuurlijke omge­ving.

 

Wilde hoek
In het avontuurlijke gedeelte van het subtropisch zwemparadijs bevinden zich de volgende attracties:

* Een bijna 80 meter lange wildwaterbaan, de Canyon River genaamd. Doormid­del van een aantal pompen wordt het water met een behoorlijke snelheid door deze baan gevoerd. De tussenbas­sins in deze baan zorgen niet alleen voor de rustpunten, maar betekenen tevens pools waarin het water rond kolkt om het geheel nog spannender te maken.

* Het Fun Board is en brede, korte glijbaan waarvan met meer­dere personen tegelijkertijd kan afglijden om in het plonsbas­sin terecht te komen, dat in verbinding staat met de druip­steengrot, of onder het bruggetje doorzwemmend met het recrea­tiebassin.

* Nog een etage hoger is de instap gecreÙerd van de Yellow Cyclone. Een ruim 80 meter lange glijbaan welke zich via lussen buiten het gebouw bevindt en die via een spectaculaire bocht uiteindelijk de subtropische hal weer inkomt.

* De bubbelgrot en de druipsteengrot maken deze avontuurlijke hoek compleet.

* Turtle‑Island is de woonplaats van schildpad Tommie. Kinde­ren tot en met 5 jaar kunnen hier veilig spelen met zand en water. Het water is rond de 34 graden, 10 cm diep en de lucht is extra warm.

Opmerkelijk en fascinerend is het uitzicht van het instapni­veau van de Canyon River over de 400 meter kunstijsbaan. In de winterperiode, als de ijsbaan in bedrijf is, kunnen zwemmers en schaatsers visueel contact hebben en het is deze dimensie van een intergratie van subtropische warmte en vrieskou welke het centrum onderscheidt van alle andere sportcentra in Neder­land.

Rustige hoek
In de rustige hoek van het subtropisch zwemparadijs bevinden zich onder andere:

* Whirpooltuin. Zeven pools bieden de bezoekers de mogelijk­heid zo’n 15 minuten lang te genieten van een bruisend en ontspannend kruidenbad. Er kan uit vijf verschillende geuren worden gekozen. Na afloop wordt het bad schoon­gespoeld, zodat de volgende gebruiker in een schone pool kan plaatsnemen.

* Zonnedouche.

Buitengebeuren
Via een onderdoorgang kan vanuit het recreatiebassin naar buiten worden gezwommen om zondoende de zonneweide te berei­ken. In het uitzwembassin gaat met een zekere regelmaat en krachtige Jetstream aan die er voor zorgt dat de bezoeker in een sneltreinvaart naar buiten en dan weer naar binnen wordt gebracht.
De zonneweide bestaat uit een groot gazon waarop het met mooi weer heerlijk vertoeven is en is via een vlaggende keermuur afgescheiden van de openbare weg. Deze keermuur maakt trouwens onderdeel uit van het kunstwerk dat bij De Scheg is aange­bracht. De bestrating van het voorterrein is tevens onderdeel van het kunstwerk, evenals het vanuit de grond aangelichte berkenbos aan de buitenzijde van het complex.

Bikinibar
In de hoek van het subtropisch zwemparadijs bevindt zich de Bikinibar, waar de bezoeker drankjes en hapjes kan verkrijgen, om deze vervolgens te nuttigen op het voor de Bikinibar gele­gen terras.

OriÙntal Garden
Naast de Bikinibar bevindt zich de OriÙntal Garden. Hier zijn vijf cabines gerealiseerd waarin men een stoombad kan nemen, terwijl op de achtergrond een muziekje de sfeer nog verhoogt. Na afloop van het stoombad worden zowel de cabine als de gebruiker(s) grondig afgespoeld

 

Omkleedruimte
Zowel voor het subtropisch zwemparadijs en het wedstrijdbad zijn in de omkleedruimte voldoende kleedhokjes aangebracht. Na het omkleden kan men zijn kleren in een kluisje deponeren. Het kluisje kan worden afgesloten en de bijbehorende sleutel wordt via de daarvoor speciaal aangelegde douchegang. Deze bevindt zich naast de spannende watervalschaal bij het recreatiebas­sin. Ook na afloop van het zwemmen kan men zich afspoelen alvorens zich weer aan te kleden.

Kunstijsbaan
De gedeeltelijk 400 meter kunstijsbaan, zichtbaar vanaf het instapplateau van de wildwaterbaan, is een standaard 400 meter wedstrijdbaan waarop nationale en internationale schaatswed­strijden kunnen worden gehouden.
De vorm van de overkapping symboliseert de bewegingen van de schaatsers. Dat wil zeggen dat men op de rechte einden vrij lange golvingen in het dak ziet en in de bochten kortere golvingen. Precies dus zoals men schaatst: lange slagen op het rechte einde en korte slagen in de bochten.

Op het middenterrein is een open ijsvlakte van 30 x 60 meter gesitueerd (NB. de 400 meterbaan is 11 meter breed), te berei­ken via een tunnel onder de lange baan.

De kunstijsbaan is geopend van medio oktober tot medio maart en dient zowel voor recreatieschaatsers als voor wedstrijd­schaatsers en trainingen.

De betonbaan wordt gekoeld door middel van in het beton aange­brachte buizen waardoor een koelvloeistof wordt gevoerd (glyc­ol). Deze vloeistof wordt d.m.v. ammoniak naar een temperatuur gebracht van ‑12 graden. Daardoor ontstaat aan de bovenzijde van de betonbaan een temperatuur van minder dan 0 graden, waardoor het opgebrachte water bevriest en zich zodoende een ijslaag vormt.

Rondom de baan zijn staantribunes aangebracht waardoor de bezoekerscapaci­teit bij wedstrijden zo’n 5000 bedraagt.

De kunstijsbaan is in de plaats gekomen van de in 1962 aan de andere kant van de stad gebouwde baan. In het verleden werden op die baan vele internationale kampioenschappen verreden. Met de komst van de overdekte Thialfbaan te Heereveen gaan de internationale evenementen nu naar Friesland en is de nieuwe kunstijsbaan De Scheg in eerste instantie gebouwd als een zo optimaal mogelijke schaatsvoorziening voor de recreatie. Maar zoals gezegd, de baan is geschikt om er zowel nationale als internationale schaatswedstrijden te houden.

Zonnebanken
Op de eerste verdieping van De Scheg zijn drie solariumcabines gesitueerd waar men iedere dag gebruik van kan maken. Gebruik van het solarium kan uitslui­tend na afspraak geschieden.

Horecavoorzieningen
In het totale complex bevinden zich vier permanente horeca­voorzieningen, te weten:

‑ het SchaatscafÚ                                                    horeca t.b.v. kunstijsbaan
‑ de Bikinibar                                                            horeca t.b.v. subtropisch zwempa­radijs
‑ het SportcafÚ                                                                                      horeca t.b.v. sporters hallen en niet sporters

 

 

 

 

Vergaderzalen
Op de verdieping is naast het SportcafÚ een grote vergader­zaal, welke kan worden onderverdeeld in verschillende ruimtes. Deze zalen beschikken over aansluitingen voor audio‑video‑ap­paratuur.
Bij grote drukte in het SportcafÚ kunnen deze vergaderruimtes bij het SportcafÚ worden getrokken, zodat bezoekers zich gemakkelijk kunnen bewegen.

Daarnaast kan de multifunctionele ruimte op de kunstijsbaan gebruikt worden voor de recepties, partijen etc. Een en ander op aanvraag. Deze ruimte is tevens geschikt voor grotere verenigingsbijeenkomsten of voor verenigingsactiviteiten.

Fycixs, Het centrum voor Sport, Beweging, Reactivering en Therapie
Bij FysicX staat de bewegende mens centraal. In een ontspannen sfeer bieden zij optimale persoonlijke begeleiding en hebben aandacht voor uw hulpvraag. Om een totaalpakket aan te bieden, hebben zij de volgende specialisaties en aandachtsgebieden in huis:
À         Fysiotherapie
À         Manuele Therapie
À         Acupunctuur
À         Sportmedisch Advies (S.M.A.) en Sportrevalidatie
À         Rugtraining
À         Re‑integratie en Werkhervatting (O.C.A.)
À         Shockwave
À         Echografie
À         Sport Medische Training
À         Specifieke beweegprogramma’s o.a.: Diabetes Mellitus en COPD

Centrale entreehal
De centrale entreehal geeft toegang tot de volgende accommoda­ties:
‑ zwembaden
‑ kleine sporthallen
‑ squashbanen
‑ Pulastic sporthal
‑ Fycixs
‑ SportcafÚ
‑ kantoren directie/ administratie

In de centrale entreehal vind je ook de vernieuwde receptie waar je de entree­kaarten voor de verschillende voorzieningen kan kopen. De kunstijsbaan beschikt over een aparte entree en kassa.